Кафедра природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

 

Анонс курсів на 2018 рік

Тематика курсів для вчителів математики, що заплановано на 2018 рік

 

1.     Для вчителів І та вищої категорії. -(7 груп, двотижневі)

Тематика курсів: «Особливості викладання математики, як інструменту до розуміння реального життя.»

Програма курсів складена   з огляду на такі  важливі питання як «Концептуальні засади та шляхи реалізації завдань математичної освіти в умовах оновлення змісту навчання відповідно Нової Української школи та закону України «  Про освіту»».

Особлива увага приділяється розділу « Розв’язування задач підвищеної складності, завдань ЗНО та олімпіад». Даний розділ читається з використанням сучасних методик викладачами: Мітельманом І.М.-  кандидатом  фізико-математичних наук, Заслуженим вчителем України, доцентом  кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій  ООІУВ, Задоріною О.М. – в.о. доцента кафедри, кандидатом педагогічних наук  та Светним О.П.- кандидатом  фізико-математичних наук, доцентом  Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ущинського.

 

На спецкурс  «Методика підготовки вчителя до сучасного уроку математики»  виносяться такі питання, як компетентісно-орієнтоване та кооперативне навчання математики,   планування розвитку математичних компетенцій учнів під час підготовки вчителя до уроку та методика використання на уроках математики інноваційних технологій.

Спецкурс читають завідувачка кафедрою природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій, доцент, кандидат педагогічних наук        

Папач О.І. , завідувачка лабораторії математики та інформатики

 Грінчук В.В., учитель –методист, Потьомкіна В.Ю – методист вищої категорії.

 

2. Для вчителів ІІ категорії та категорії «Спеціаліст». – (3 групи, 24 дні)

Тематика курсів: Сучасний урок математики відповідно до концепції «Нової Української Школи»

Концептуальна основа цих курсів розроблена з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності, подана у взаємозв’язку цільового, змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів, розроблених на основі компетентісного підходу.

Програма курсів спрямована на формування у слухачів:

·  Системи сучасних математичних знань;

· Методику підготовки та проведення сучасного уроку математики, який відповідає концепції «Нової Української Школи»;

· Сформувати вміння здійснювати експертизу змістової та технологічної характеристик сучасних методів навчання математики у тому числі із використанням ІКТ.

На курсах викладають всі викладачі і методисти  лабораторії.

 

3. Для вчителів, які викладатимуть математику у 5-9 класах за оновленими програмами – (2 групи, двотижневі)

Тематика курсів: Шляхи набуття математичних компетентностей учнів 5-9 класів за оновленими програмами.

         Програма курсів передбачає використання активних форм діяльності слухачів, таких як інтерактивні, проектні, створення проблемних ситуацій, проведення «круглого столу», аналіз конкретних педагогічних ситуацій «Нова Українська Школа».

 

4. Проблемні курси – ( 2 групи, двотижневі)

Тематика курсів: Компетентнісне оцінювання навчальних досягнень підготовки учнів 9, 11 класів до оцінювання у формі ЗНО з математики.

    Програма курсів передбачає розвиток професійних компетентностей вчителя для здійснення підготовки учнів до ЗНО.

         Програма курсів спрямована на:

1)    Системну технологію підготовки учнів до ЗНО;

2)    підготовку учнів до опанування окремих розділів ЗНО;

3)    розв’язування та методику пояснювання учням розв’язків задач усіх розділів ЗНО.

 

5.  Дистанційна форма підвищення кваліфікації вчителів математики. - (4 групи)

 

 

 

Курси для вчителів географії 

Реалізація наскрізних змістових ліній через соціально значимі

надпредметні теми шкільних курсів географії

(Курси вчителів географії вищої та І категорій -14 днів)

Мета курсів – сприяння творчому саморозвитку вчителя, реалізація здатності до удосконалення власної фахової діяльності, надання методичної допомоги вчителям щодо компетентнісного підходу викладання шкільної географії.

«Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя» (Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи).

Дані курси організовано у тісній співпраці з геолого-географічним факультетом Одеського національного університету  ім. І.І.Мечникова.  Викладачі профільних кафедр факультету ознайомлять слухачів з можливістю реалізації наскрізних змістових ліній  (громадянська відповідальність, екологічна безпека та сталий розвиток, здоров’я і безпека, підприємництво і фінансова грамотність) у викладанні різних курсів шкільної географії та прикладі таких тем:

-    Світове господарство; основні закономірності розвитку. Глобалізація світових господарських процесів.

-    Вплив процесів глобалізації на розвиток світової економіки, регіону, України.

-    Земельні ресурси України. Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.

-     Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл.

-     Кліматичні умови і ресурси.  Сучасний клімат України і тенденції його змін

-     Особливості сучасних суспільно-демографічних процесів світу та регіонів України.

-     Вікова структура населення як провідний чинник геодемографічного процесу.

Важливим є те, що під час даних курсів слухачі матимуть можливість відвідати  майстер-класи творчо працюючих вчителів області:

-   Проектний метод навчання з використанням сучасних телекомунікаційних та інтерактивних технології. (Алексєєнко О.В., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 м. Чорноморська);

-  Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій учасників навчально-виховного процесу в географічній освіті. (Левченко І.І., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. №80 м. Одеси);

-    Застосування інноваційних методів навчання з метою підвищення мотивації учнів до вивчення предметів природничого циклу. (Костюк В.Н., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №44 м. Одеси).

Головне змістове навантаження навчального процесу спрямоване на використання активних методів перепідготовки вчителів: інтерактивних, проектних, інформаційних освітніх; створення проблемних ситуацій; проведення «круглого столу», занять у тренінговій формі.

 

Реалізація підприємницьких компетенцій засобами географічної та економічної освіти.

 (Курси вчителів географії вищої та І категорій -14 днів)

 

Мета курсів – розширення професійної компетентності вчителів та надання методичної допомоги вчителям щодо формування компетентності ініціативності й підприємливості на уроках неекономічного спрямування.

Компетентність підприємливості й ініціативності – одна з ключових компетентностей, які потрібні людині для успішної самореалізації у житті навчанні та праці. Навчальним планом та програмою курсів передбачено ознайомлення вчителів із інноваційними технологіями навчання, методичними аспектами використання матеріалів міжнародних освітніх проектів «Уроки з підприємницьким тлом», «Впровадження у навчально-виховний процес курсу «Фінансова грамотність».

Варіативна складова професійного модуля містить факультативні заняття з використання інноваційних технологій у викладанні географії й економіки та спецкурс з питань впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес, які проводять координатор проекту «Уроки з підприємницьким тлом» в Одеській області Холостенко Л.В, тренери з курсу «Фінансова грамотність» та проекту «Уроки з підприємницьким тлом» Алєксєєнко О.В., Тертична І.П., Холостенко Л.В.,

Крім того, слухачі даних курсів підвищення кваліфікації матимуть можливість ознайомитися з науковими досягненнями провідних викладачів та науковців Одеської національної академії харчових технологій та сучасними тенденціями розвитку туристичного ринку України та світу.

 

«Реалізація ІКТ – компетенцій засобами географічної освіти»

(Курси вчителів географії вищої та І категорій -14 днів)

 

Мета курсів – сприяння розвитку творчого підходу вчителів до вирішення проблем викладання географії і самоосвіти вчителя з питань використання ІКТ.

Концептуальна основа даних курсів передбачає ознайомлення вчителів із сучасними підходами до викладання предмету, в тому числі на основі використання освітніх ресурсів Internet, мультимедійних  презентацій, тощо.

В процесі  навчання слухачі ознайомляться з такими питаннями:

-   Комп’ютеризоване навчання географії

-   Інструменти ІКТ сучасного педагога.

-  Практичні навички роботи з інструментами для створення інтерактивних завдань для дистанційного навчання

-    Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу

-   Освітній Web-квест як засіб використання Internet-ресурсів у створенні рольових ігор при викладанні географії», тощо.

Протягом навчання  слухачі формуватимуть практичні навички використання засобів  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій,  що включає  вміння  працювати  з  системними  та  прикладними програмними  засобами  загального  призначення, а також такими програмами як Microsoft Office PowerPoint, Mouse Mischief, HotPotatoes, «Майстер – тест», «іSpringSuite», створення інтерактивнихзавдань за допомогою програмного забезпечення дошки Lesson Activity Toolkit, використання  програм «Kahoot» та «Plikers».

До викладання на курсах залучені кваліфіковані вчителі географії, фіналісти Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-року. Географія»  Алексєєнко О.В., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 м. Чорноморська та    Левченко І.І.,   вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. №80 м. Одеси.  Завдяки практичним заняттям слухачі не лише зможуть використовувати готове електронне навчально-методичне забезпечення, але й навчаться створювати власне.

 

Методичні аспекти формування предметних компетентностей  учнів при викладанні географії.

(Курси вчителів географії категорії «Спеціаліст другої категорії» та «Спеціаліст» -24 дні)

 

Мета курсівформування професійних компетентностей для здійснення ефективного викладання географії на основі компетентісно-орієнтованого підходу.

Програма курсів включає питання з актуальних проблем сучасної географічної освіти та методики викладання предмету. Викладачі профільних кафедр геолого-географічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, серед яких –  професор Яворська В.В., професор Світличний О.О., доцент Біланчин Я.М., старший викладач Смольський В.Л.,  ознайомлять слухачів курсів із основними тенденціями та напрямками розвитку науково-теоретичних основ географічної науки, реформування шкільної географічної освіти, інноваційними технологіями навчання, в тому числі з зарубіжним досвідом  та його адаптацією в навчальний процес української загальноосвітньої школи.

До проведення даних курсів також залучені досвідчені вчителі-фіналісти Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-року. Географія» Алексєєнко О.В., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 м. Чорноморська, Левченко І.І., вчитель ЗОШ І-ІІІ ст. №80 м. Одеси, Костюк В.Н., вчитель ЗОШ І-ІІІ ступенів №44 м. Одеси.  Слухачі матимуть можливість не тільки відвідати їх уроки, але й отримати консультації з актуальних питань методики викладання предмету.

В межах самоосвіти кожен слухач опрацьовує вибрану тему курсової роботи та має можливість на підсумковому занятті ознайомити слухачів групи з  власним професійним баченням окремої проблеми предметної спрямованості.

 

 

Курси для вчителів хімії та біології

 

1.  На сьогодні в українській освіті склалася парадоксальна ситуація, коли навички учнів щодо роботи у віртуальному просторі досконаліші новичок вчителів. Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич зауважила, що «...якісні зрушення в освіті стануться тоді, коли цифрова грамотність сучасного вчителя дотягнеться до цифрової грамотності учня».

         Очевидно, що вчитель має надолужити та компенсувати недоліки у власній професійній діяльності через розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності.

         Співробітники кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій розробили навчально-тематичний план курсів з проблеми «Розвиток ІКТ-компетентності та цифрових навичок учителів біології, хімії та екології».

зміст

         Відповідально гарантуємо, що навчатися на даних курсах буде:

Легко    Цікаво      Перспективно           Результативно!

 

2.  Шкільні предмети біологія та хімія є фундаментальними природничими дисциплінами, метою яких є формування в учнів цілісної наукової картини природи. У зміст цих дисциплін закладено функціонально-цілісний та системно-структурний підходи. Реалізація цих підходів сприяє формуванню в учнів уявлень про роль кожної складової живої і неживої природи у функціонуванні її як цілісної системи.

         Міжпредметна інтеграція, синергетичні засади у викладанні природничих дисциплін та функціонально-системний підхід до викладання предметів – це і є запорукою формування в учнів уявлень про природу як систему.

         Отже, на допомогу вчителям біології та хімії пропонуються курси «Використання функціонально-системного підходу для розвитку професійної компетентності вчителя біології та хімії».

          Хто проводить, що проводить

Уміння вчителя реалізувати системно-функціональний підхід – запорука успішного уроку!

 

 

3.  «Сучасні підходи до формування ядра знань з природничих дисциплін у старших класах»

 

Пропонований курс мотивує  вчительство на усвідомлення ним етичних засад і власної моральної мети, підвищення його спроможності та професійної майстерності, а також утвердження свободи професійної діяльності;

Цільова аудиторія  - вчителі, які бажають викладати інтегрований курс з природничих дисциплін в старшій школі за новими державними стандартами.

В результаті вивчення курсу відбувається зміщення центру ваги від нагромадження фактів до розвитку вмінь. Це  досягається завдяки: зменшенню обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної діяльності, надання достатнього часу на фор­мування вмінь та відповідних ставлень – готовності, на­лежної мотивації, самооцінки; проблемному навчанню, що допомагає відштовхнутися від  конкретної проблеми для розвитку належних умінь і став­лень, пошуку та конструювання нових знань; інтерактивним методам, проектним технологіям, збіль­шенню частки навчального часу за межами класу; окресленню доцільного «ядра знань», що допоможе, з одного боку, обмежити теоретичний складник змісту, з іншого – «ядро знань» стане тим орієнтовним навчаль­ним матеріалом, на основі якого вчителям буде запропоновано формувати компетентності школярів.

 

Курси для вчителів фізики

 

Працівниками науково-методичної лабораторії природничих дисциплін, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій на 2018 рік  розроблено програми та навчально-тематичні плани  курсів підвищення кваліфікації  вчителів за наступними проблемами:

         «Впровадження концептуальних змін у шкільній фізичній освіті»  –  для вчителів фізики вищої категорії;

 форма навчання  –   очно- дистанційна (через мережу Інтернет);

орієнтовні терміни навчання – І та ІІ півріччя 2018 року (2 групи наповненістю по 15 слухачів).

Змістове наповнення курсів за даною проблемою  має на меті сприяння реалізації   в практичній педагогічній діяльності вчителів  концептуальних засад розвитку загальної середньої освіти в Україні, закладених  в основу концепції "Нова українська школа" та нового Закону України  «Про освіту», висвітлення сучасних тенденцій та напрямків оновлення змісту освіти в цілому та фізичної освіти – зокрема. Опанування програми курсів за даною проблематикою сприятиме впровадженню і поширенню методик компетентнісного навчання та нових  освітніх технологій, пов’язаних із забезпеченням якості та впровадженням інновацій,  у тому числі педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у особисту практику слухачів. Програма курсів націлена на  сприяння розвитку творчого підходу вчителів до вирішення проблем викладання фізики і самоосвіті вчителя, підвищенню їх професійних компетенцій,  успішному проходженню сертифікації педагогічним  працівником .

         «Актуальні проблеми оновлення психолого-педагогічного компоненту змісту фізичної освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»» » – для вчителів фізики першої  та  вищої категорій;

форма навчання  –   очна (двотижневі);

орієнтовні терміни навчання – ІІ та ІV квартали 2018 року (3 групи наповненістю по 20 слухачів).

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване на підвищення  професійних компетенцій вчителів щодо розуміння компонентів змісту освіти та значущості його психолого-педагогічних компонентів відповідно до  сучасних тенденцій розвитку сучасної шкільної освіти, фізичної у тому числі, і умінь реалізовувати  їх у власній професійній діяльності у ході  здійснення компетентнісно орієнтованого підходу в процесі навчання фізики шляхом вибору відповідних засобів навчання. Програма передбачає удосконалення умінь урахування психологічних аспектів сучасного уроку, здійснення вибору психолого-дидактичних засобів забезпечення його ефективності, формування навичок здійснювати аналіз уроку як психодидактичної системи і забезпечувати її реалізацію у власній професійній діяльності.

 

         «Концептуальні засади оновлення інформаційно-діяльнісного компоненту змісту фізичної освіти»для вчителів фізики другої категорії та категорії «спеціаліст»;

 форма навчання  –   очна (21-денні);

орієнтовні терміни навчання – ІІ квартал 2018 року (1 група наповненістю     20 слухачів)

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване  на формування професійних компетенцій вчителів щодо багатокомпонентності змісту освіти та компетентнісного потенціалу ціннісної, технологічної та розвиваючої складових інформаційно-діяльнісного компоненту змісту фізичної освіти, опанування  методик компетентнісного навчання та нових  освітніх технологій , дидактики та методики сучасного уроку, специфіки уроків різних типів,  сутності діяльнісного підходу та шляхів його реалізації в умовах класно-урочної системи навчання. Програма  курсів спрямована на формування умінь здійснювати конструювання уроку та його аналіз на основі системного підходу; розуміння зміни характеру взаємодії учасників навчального процесу, що передбачає зміну функції вчителя відповідно засадам педагогіки партнерства, відтвореної у Концепції «Нова українська школа» .

        

 

«Сучасні підходи до формування системи природничих знань у старшій школі» – для вчителів фізики всіх категорій, які працюватимуть у профільній школі;

форма навчання  –   модульні очно-дистанційні;

орієнтовні терміни навчання – ІV квартал 2018 року (1 група наповненістю     15 слухачів)

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване  на формування професійних компетенцій вчителів щодо реалізації принципу міжпредметної інтеграції при викладанні фізики та інших природничих дисциплін , який втілений у Концепції "Нова українська школа". Програма передбачає опанування принципів реалізації інтеграції , форм інтеграції природничих знань, підпорядкованості понять «міжпредметна інтеграція» та «міжпредметні зв’язки» та включає  питання, що стосуються організації і змісту методичної роботи щодо реалізації ідей міжпредметної інтеграції.

        

 

«Проектування сучасного уроку фізики в контексті концепції «Нова українська школа»  – для вчителів фізики всіх категорій;

форма навчання  –   модульні очно-дистанційні;

орієнтовні терміни навчання – ІV квартал 2018 року (1 група наповненістю     15 слухачів)

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване  на формування професійних компетенцій вчителів щодо дидактики та методики сучасного уроку, специфіки уроків різних типів в умовах реалізації педагогіки партнерства та впровадження  методик компетентнісного навчання та нових  освітніх технологій. Програма передбачає опанування умінь проектування та моделювання сучасного уроку фізики з позицій системно-діяльнісного підходу, сутності проектної педагогічної діяльності, умінь використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи щодо вибору оптимальних прийомів, методів та засобів навчання для організації навчально-виховного процесу на уроці.

        

 

«Моделювання сучасного уроку природознавства в контексті концепції «Нова українська школа»»для вчителів які викладають природознавство   в 5 класах

форма навчання  –   модульні очно-дистанційні;

орієнтовні терміни навчання – ІV квартал 2018 року (1 група наповненістю     15 слухачів)

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване  на формування професійних компетенцій вчителів щодо дидактики та методики сучасного уроку, специфіки уроків різних типів в умовах реалізації педагогіки партнерства та впровадження  методик компетентнісного навчання  та нових  освітніх технологій. Програма передбачає опанування умінь проектування цілей  та моделювання сучасного уроку природознавства  з позицій системно-діяльнісного підходу, сутності проектної педагогічної діяльності, умінь використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи щодо вибору оптимальних прийомів, методів  та засобів навчання для організації навчально-виховного процесу на уроці, реалізації  наскрізних змістових ліній на пропедевтичному етапі  природничої освіти.

        

 

«Інтеграція природничих знань в освітньому просторі старшої школи» для вчителів фізики, хімії, біології;

форма навчання  –   модульні очно-дистанційні;

орієнтовні терміни навчання – ІІ квартал 2018 року (1 група наповненістю     15 слухачів)

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване  на формування професійних компетенцій вчителів щодо реалізації принципу міжпредметної інтеграції, синергетичних засад у викладанні природничих дисциплін з метою формування в учнів цілісної наукової картини природи. Програма передбачає опанування принципів реалізації інтеграції , форм інтеграції природничих знань, підпорядкованості понять «міжпредметна інтеграція» та «міжпредметні зв’язки» та включає  питання, що стосуються організації і змісту методичної роботи щодо реалізації ідей міжпредметної інтеграції.

              

 

  «Інтеграція природничих знань в освітній  простір початкової школи»  для вчителів початкових класів

форма навчання  –   модульні очно-дистанційні;

орієнтовні терміни навчання – ІІ квартал 2018 року (1 група наповненістю     15 слухачів)

         Змістове наповнення курсів за даною проблемою  орієнтоване  на формування професійних компетенцій вчителів щодо  сучасних тенденцій та напрямків розвитку шкільної природничої освіти відповідно до державних заходів урегулювання оновлення змісту національної загальної  освіти, опрацювання вчителями засад Державного стандарту початкової загальної освіти та його змістових ліній в галузі «Природознавство»,  формування вмінь вчителів щодо виявлення інтегративних підходів при створенні цілісних уявлень учнів про світ, що оточує  людину, та  здійснення  власної діяльності на основі цих уявлень. Програма спрямована на аналіз і визначення слухачами можливостей програм початкової школи щодо здійснення принципу  міжпредметної інтеграції, формування умінь вчителів початкової школи здійснювати вибір засобів забезпечення компетентнісного та діяльнісного підходів  щодо реалізації завдань  пропедевтичного етапу природничої освіти в сучасних умовах.