Кафедра методики викладання і змісту освіти

 

Науково-дослідна робота

 

1.Розроблення  та оновлення концепції розвитку кафедри відповідно до мети, завдань та напрямків її роботи.

2.Підготовка та проведення досліджень з актуальних наукових та науково-методичних проблем за профілем кафедри.

3.Розробка і вдосконалення навчальних, навчально-тематичних планів та програм підвищення кваліфікації працівників освіти, спецкурсів і семінарів згідно з вимогами до освіти дорослих, впровадження в них  науково обґрунтованого змісту.

4. Організація та керівництво науково-дослідною та експериментальною роботою творчо працюючих учителів, груп учителів або педагогічних колективів освітніх закладів; сприяння впровадженню результатів роботи  в їхню практичну діяльність.

5. Керівництво роботою експериментальних майданчиків обласного та Всеукраїнського рівнів.

6. Проведення теоретико-методологічних, науково-методичних та науково-практичних семінарів, конференцій, форумів, тренінгів та інших заходів.

7. Підготовка пакетів завдань для ІІ туру інтелектуальних змагань усіх видів та науково-методичний супровід проведення олімпіад, конкурсів та інших масових заходів обласного рівня для обдарованих учнів та творчо працюючих учителів за профілем діяльності.

8. Проведення моніторингових досліджень, спрямованих на визначення рівня розвитку компетентностей учителів та учнів, автоевалюації ефективності форм та методів проведення навчальних занять; евалюації чинників та готовності переходу вчителів до діяльності на засадах реформування школи.

9. Наукове керівництво та супровід підготовки їх видання наукових публікацій (статті у наукових журналах, тези наукових конференцій тощо) викладацьким складом кафедри.

10. Публікації  наукових  доробок співробітників  кафедри наукових доробок у вітчизняних та зарубіжних наукометричних виданнях.

11. Участь у роботі  конференцій, виставок, «круглих столів», форумів, тренінгів обласного та Всеукраїнського рівнів.

12. Супровід  науковою-дослідної  роботи вчителів основної та старшої школи, які беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри,                        у роботі наукових конференцій, семінарів, конкурсів, безпосереднім організатором яких є кафедра.

13. Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, звітів тощо, надання довідок про впровадження дисертаційних досліджень за профілем кафедри.

14. Забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах.